: Home › 03 › Zastupanje građana

Zastupanje građana

 


 

 

 

Edukacija o raspolaganju toplotnom energijom 


Udruženje organizuje grupne prezentacije na nivou dela mesne zajednice, kada su u pitanju pojedinačni stambeni objekti, odnosno na nivou jedne višespratnice (ili nekoliko manjih), kada su u pitanju objekti zajedničkog stanovanja.

 

Na ovim, grupnim prezentacijama korisnicima se:

- Predstavlja (razjašnjava) način naplate TE prema utrošku,

- Približava koncept „raspolaganja potrošnjom“

- Ukazuje na mogućnosti uštede promenom odnosa prema potrošnji TE (način ponašanja korisnika)

- Na primerima prikazuju načini uštede

- Na primerima prikazuju vrednost uštede (sačuvanog novca)

- Upoznaje sa dostupnim subvencionisanim kreditnim linijama za energetsku efikasnost

- Upoznaje sa potrebnom dokumentacijom i sledom potrebnih aktivnosti

 

Polaznici ovih grupnih prezentacija, na osnovu izloženih primera, upoređivanjem sa svojim sistemom mogu da izvrše grubu procenu onoga što bi i sami mogli da urade. Međutim, nakon eventualne zainteresovanosti, polaznici mogu da se prijave da se na njjihovom primeru, potpuno besplatno, uradi PLAN UŠTEDE.  


Procena uštede na konkretnom sistemu (PLAN UŠTEDE)

 

Zainteresovanim polaznicima grupnih prezentacija, ali i građanima koji se prijave preko internet stranice nudimo da, potpuno besplatno, uradimo PLAN UŠTEDE na njihovom sistemu grejanja,  na osnovu koga će oni moći da steknu uvid u sledeće:

 

- Rešenja koja će obezbediti da se smanji potrošnja na njihovom sistemu grejanja,

- Visinu ulaganja za potrebne investicije (nude se tri nivoa ulaganja, kako bi bili primereni za različite materijalne mogućnosti)

- Visina rate (za one koji se opredele za subvencionisane kredite), i period otplate investicije

- Visinu novog računa (nakon izvršene intervencije), i visinu uštede.

 

 Predstavnici udruženja će pri izlaganju PLANA UŠTEDE odgovarati na sva pitanja građana i davati savete u vezi drugih problema vezanih za ovu tematiku. 

 


 

 

 

Izrada eleborata o poboljšanju energetske efikasnosti

 

Ukoliko se građani odluče da investiraju u svoj sistem, a da pri tom nisu u mogućnosti da investiciju sprovedu „iz džepa“, da bi se podneo zahtev za subvencionisani kredit (sa kamatnom stopom dosta nižom od komercijalnih kredita) neophodno je da se dokaže da će se sistem daljinskog grejanja poboljšati (povećati njegova energetska efikasnost).

 

Ovo se postiže izradom ELABORATA koji do detalja plrikazuje načine i visinu uštede, a na osnovu PREDMERA (spisak materijala i radova) iz ovog dokumenta je moguće da se podnese zahtev za subvencionisano kreditiranje. 


 

 

Saradnja sa bankama za subvancionisano kreditiranje

 

Ukoliko se građani odluče da investiraju u svoj sistem, a da pri tom nisu u mogućnosti da investiciju sprovedu „iz džepa“, da bi se podneo zahtev za subvencionisani kredit (sa kamatnom stopom dosta nižom od komercijalnih kredita) neophodno je da se dokaže da će se sistem daljinskog grejanja poboljšati (povećati njegova energetska efikasnost).

 

Ukoliko se građani odluče SAMO ZA JEDU od mera (kao što su zamena stolarije, ugradnja toplotne izolacije ili nešto drugo), moguće je podneti zahtev za subvencionisani kredit direkno u bankama (koje daju ovakve kredite), obzirom da one imaju jednostavne kalkulatore poboljšanja energetske efikasnosti.

 

Međutim, udruženje EkoEnergija ističe da se prave uštede na sistemu za grejanje postižu samo ako se izvrše intervencije na sva tri celine sistema za grejanje, a to su: 

  1. Objekat

  2. Mašinska instalacija

  3. Raspolaganje toplotnom energijom (navike)

 

Ovo se postiže izradom ELABORATA koji do detalja plrikazuje načine i visinu uštede, a na osnovu PREDMERA (spisak materijala i radova) iz ovog dokumenta je moguće da se podnese zahtev za subvencionisano kreditiranje.

 


 

 

Preporučivanje kvalitetnih izvođača radova

 

Ono na šta predstavnici udruženja posebno skreću pažnju pri svojim izlaganjima na prezentacijama je korišćenje kvalitetnog materijala (ne nejskupljeg, već onog koji predstavlja najbolji odnos cene i kvaliteta).

 Isto toliko bitna stavka je i pravilna ugradnja izabranog materijala i opreme. 

 

 Izdvojimo kao primer izolaciju objekta:

 

Svedoci smo velike većine objekata na kojima se izolacija ne montira prema preporukama struke i proizvođača.

 

Ono što je bitno naglasiti je da su ovakve greške retko uočljive nakon postavljanja fasade (fasada naizgled izgleda zadovoljavajuće), ali, vremenom one dolaze do izražaja, tako da se na objektu javljaju: 

     - Pukotine oko otvora (javljaju se usled nepravilnog postavljanja termoizolacionih ploča na ćoškovima otvora ili ne postavljanja ojačanja na čoškovima)

     - Vidno odvajanja centralnog dela termoizolacione table ili njenih krajeva, pa se vizuelno može ustanoviti neravna fasada (posledica nedovoljno ugrađene količine
        lepka ili nepravilno raspoređenog lepka na tabli) 

     - Toplotni mostovi (kroz koje dolazi do gubitka toplote, što se jasno može dokazati snimanjem termovizijskom kamerom);

 

Ovde su navedene samo neke od posledice nepravilne ugradnje materijala. Slično radovima sa građevinskim materijalom, nepravilna ugradnja ili podešavanje opreme se može javiti i kod mašinskih instalacija, što kao posledicu može imati nepravilan rad sistema ili smanjenje stepena korisnosti sistema.

  

Udruženje EkoEnergija je u svom dosadašnjem radu imala mnogobrojna iskustva sa izvođačima radova. Izvršili smo njihovu selekciju, a građanima možemo preporučiti izvođače koji su iskusni u svom poslu a koji su svojim radom opravdali svoje zanimanje.

 


 


Vršenje nadzora nad izvođenjem radova

 

Ono na šta predstavnici udruženja posebno skreću pažnju pri svojim izlaganjima na prezentacijama je korišćenje kvalitetnog materijala (ne nejskupljeg, već onog koji predstavlja najbolji odnos cene i kvaliteta).

 

Isto toliko bitna stavka je i pravilna ugradnja izabranog materijala i opreme.

 

Uz dužno poštovanje majstorske struke, insistiramo na tome da je izbor opreme i njena optimizacija posao inženjera.

 

Radovi se uvek mogu izvršiti na dva načina, a to su: 

     - Lakši način;

     - Pravilan način (koji je po pravilu nešto teži).

 

 S’obzirom da je nedostatak vremena uvek prisutan, veliki broj majstora se odlučuje za bržu, odnosno lakšu varijantu.

 Zbog ovakvih stvari (odnosno zbog kvaliteta radova) i zakon propisuje da se uvek razdvoji lice (pravno) koje izvodi radove od lica koje vrši nadzor nad tim radovima.

  

Udruženje EkoEnergija nudi investitorima koji se odluče da unaprede svoje sisteme grejanja, besplatne konsultacije u vezi poboljšanja energetske efikasnosti na sistemima grejanja (od debljine termoizolacije, izbora opreme i proizvođača, načinima ponašanja prilikom potrošnje toplotne energije...), kao i vršenje nadzora nad izvođenjem radova.